۲ سال پشتیبانی بیشتر Payday 2 devs

صادقانه بگویم، توسعه دهندگان Payday 2 devs اگر فیلم دزدی به اندازه کافی تماشا کنند بهتر است. شما قرار است به اکراه به عقب برگردید برای یک کار در گذشته، نه به دو سال تمام قبل از تمام کار ها. و با این حال، Overkill اعلام کرده است که آنها حمایت خود را از این بازی تا سال ۲۰۱۷ ادامه خواهند داد.